¿Qui som?

Frupinsa és una empresa que, amb l'experiència del passat, aposta pel futur. Amb una avançada tecnologia en el seu sistema de producció i plena confiança en el seu equip humà, Frupinsa ha triat la opció d'aconseguir un bon producte per la satisfacció dels seus clients.

Així mateix, la nostra empresa valora la confiança tant dels seus proveïdors com dels seus clients, amb els quals intenta col·laborar donant-los l'assessorament pertinent i el millor servei.

Frupinsa en Roquetes, Tarragona

Nova planta de tractament de closca d'ametlla

En pro de continuar oferint als seus clients una solució que compleixi les seves expectatives, el 2008 va crear una planta de tractament de closca d'ametlla per aconseguir així el producte que necessiten.

Des del 1948 Frupinsa ha desenvolupat un esforç inversor constant, reinvertint els excedents amb l'objectiu de seguir amb els avanços tecnològics i de mercat.

En els últims anys s'han realitzat millores importants a la planta central de Roquetes, amb la construcció d'una nau nova, la remodelació i millora de les oficines i la instal•lació de nova maquinaria d'última generació a la esclofolladora d'ametlles, amb el clar objectiu de ser més competitius i augmentar la qualitat i la productivitat de l'empresa per seguir al cap davant del sector. Aquests projectes han estat finançats amb l'ajuda de la Unió Europea dintre del pla d'implementació d'estratègies de desenvolupament local del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Responsabilitat Social Empresarial

FRUPINSA durant l’any 2012 ha implantat un Pla de Millora de RSE basat en la metodologia del codi de gestió sostenible fonamentada en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural.

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) constitueix un valor consolidat integrat en la nostra cultura empresarial. La RSE, es basa en la sostenibilitat, transparència i la responsabilitat aplicada als diferents grups d’interès en qui es relaciona l’empresa: treballadors, clients, proveïdors, entitats financeres, assessories, administració pública, medi ambient, societat en general.

L’aplicació pràctica de la RSE consisteix en implantar mesures socialment responsables en cada un dels vectors en que es divideix la gestió empresarial: econòmic, ambiental i social. Apliquem la RSE en els diferents àmbits, realitzant les següents accions:

Àmbit econòmic:

 Posem en valor els recursos naturals del nostre territori.
 Contribuïm a donar continuïtat a la producció dels productes naturals i al manteniment de les finques del nostre territori.
 La Qualitat dels nostres productes i serveis constitueix un objectiu estratègic prioritari.
 Promovem les Bones Pràctiques empresarials i la Responsabilitat Social Empresarial a través de la pàgina web de la nostra organització.
 Invertim constantment en maquinària innovadora per millorar el procés productiu i en aquella que contribueix a incrementar el control de qualitat dels nostres productes.

Àmbit ambiental:

 Tenim identificats els nostres impactes ambientals.
 Realitzem accions per minimitzar-los i reduir-los.
 El nostre objectiu és anar més enllà de la legislació.
 Apliquem mesures per minimitzar i reduir el consum d’aigua.
 Reciclem els nostres residus.
 Reduïm la generació de residus.
 Reutilitzem els nostres residus.
 Controlem les emissions de contaminació acústica que genera l’activitat de la nostra empresa als nostres treballadors i al medi ambient.
 Controlem les emissions a l’atmosfera generades per l’activitat de la nostra empresa.
 Apliquem mesures que contribueixen a reduir el consum energètic.
 Hem invertit en la creació i producció d’un producte de biomassa de baix cost adaptat per a tot tipus de calderes preparades per funcionar amb biomassa.
 Hem invertit en la instal•lació d’una planta d’energia fotovoltaica.
 Disposem d’un manual de bones pràctiques per tal de sensibilitzar a les treballadores i treballadors de la nostra organització.

Àmbit social:

 Formem al personal de la nostra empresa.
 Apliquem polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 Fomentem la participació de les treballadores i treballadors de la nostra organització.
 Apostem per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 Referent als nostres grups d’interès: (treballadors, clients, proveïdors, administració pública, medi ambient, societat en general):

 Els tenim identificats.
 Apliquem mesures per avaluar la seva satisfacció.
 Fem un seguiment per detectar, controlar i aplicar accions correctores a possibles desviacions.
 Intentem adaptar-nos a les noves demandes i necessitats dels mateixos.
 Oferim un servei d’assessorament als agricultors que ens proveeixen els productes agrícoles.
 Hem invertit en un gran magatzem per emmagatzemar garrofes, per tal que els agricultors que no disposen d’espai suficient per guardar-les, ho puguin fer en perfectes condicions de manteniment.

http://ca.gsrural.org/el-projecte/gestio-sostenible-rural/